Kort geding

Kort geding 2009

Uitspraak kort geding 25 september 2009 Rechtbank Groningen:
Neuroloog J.B.M. Kuks blijft op de zwarte lijst

De aanleiding voor het kort geding was een ingezonden brief van Kuks in Medisch Contact in mei 2009. Hierin maakte Kuks duidelijke toespelingen aan het adres van Sophie Hankes. Hij beschreef de oorzaken van haar klachten als psychisch en beschreef haar als een veeleisende, onredelijke patiënte. Ook suggereerde hij dat slachtoffers van medische fouten geen toegang tot de spreekkamer zouden moeten hebben. Hankes heeft Kuks aangeklaagd in verband met belediging en smaad, omdat de haar invaliditeit wel degelijk is veroorzaakt door een ernstige medische fout. Bovendien had de brief duidelijk op haar betrekking.

De rechter was van mening dat Kuks met zijn brief een anonieme patiënt op het oog had en hiermee niet letterlijk verwees naar Hankes. Hierdoor zag zij geen wettelijke grond om Kuks wegens belediging van Hankes te veroordelen.

De Groningse rechtbank erkent daarentegen het belang van de zwarte lijst op de website van SIN-NL, omdat deze er in zijn totaliteit toe strekt publiciteit en aandacht te genereren voor medische fouten en de wijze waarop daarmee -tot op heden- in de visie van SIN-NL door de medische wereld wordt omgegaan.

Tevens heeft de rechtbank toegestaan dat Kuks op de zwarte lijst mag blijven staan. Het argument van de rechter was, dat Kuks te weinig en te laat stappen ondernomen had en bovendien eerder had laten blijken dat ‘plaatsing op de zwarte lijst van SIN-NL hem niet raakt dan wel schaadt.’

Lees: de uitspraak van de Rechtbank Groningen

Voor commentaar op de uitspraak, zie homepagina www.sin-nl.org

 

Kort geding 2010

Op 9 juni 2010 vond een kort geding plaats van neuroloog Kuks tegen Sophie Hankes.
Aanleiding was de website www.jankuks.nl online gezet eind januari 2010 door SIN-NL.
De website is een openbare aanklacht tegen Dr. Kuks wegens het weigeren van eerlijke informatie en adequate diagnostiek en behandeling jegens Sophie Hankes.
Kuks kiest voor het in stand houden van de doofpot van medische fouten.
De website vermeldt heel duidelijk de feiten die leiden tot het online plaatsen:
-de foutieve experimentele operatie
-de negatieve gevolgen van de operatie waardoor Sophie Hankes invalide werd: posturele tachycardie, hoge bloeddruk, loopproblemen
-het doodzwijgen door de neurochirurgen Prof M. Samii en assistent neurochirurg M. Tatagiba
-het doodzwijgen door vrijwel alle andere artsen waar Sophie Hankes hulp vroeg
-het doodzwijgen door dr Kuks, ondanks de schriftelijke verwijzing door de revalidatiearts met de medische voorgeschiedenis en vraag om advies inzake bloeddruk en hartritme regulatie.
-het publiceren door Kuks van zijn ingezonden brief in Medisch Contact 29 mei 2009. Hierin beschrijft hij de symptomen van Sophie Hankes als psychisch en beschrijft slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer” en “besmettelijke zaken die de mensheid schaden”.
-tijdens het kort geding in Groningen sept. 2009 ontkende Kuks dat de brief over Sophie Hankes ging, maar in Medisch Contact 10 sept. 2009 publiceerde hij dat de brief wel degelijk Sophie betrof.
Daar de rechter besloot dat het niet zeker was of de brief Sophie Hankes betrof, ging Kuks vrijuit met betrekking tot smaad of belediging. Onterecht dus.
-De ingezonden brief van Kuks die zowel de groep slachtoffers van medische fouten als Sophie Hankes beledigt alsmede zijn weigering om eerlijke informatie en adequate medische begeleiding aan Sophie Hankes te geven is aanleiding voor de website www.jankuks.nl
-Kuks kan beschouwd worden als symbool van de medische sector voor het in stand houden van de doofpot van medische fouten.
Ook dit is een reden om de website www.jankuks.nl te plaatsen, als oproep aan Kuks en de medische sector tot openheid en eerlijkheid, alsmede berouw en inkeer om slachtoffers van medische fouten alsnog adequate medische hulp te geven.

Inzake het kort geding:
Sophie diende 51 documenten in ter ondersteuning van de feiten op de website.
Sophie diende een schriftelijke pleitnota en een schriftelijk laatste
woord in, met een opsomming en toelichting op de feiten en documenten.
Vonnis:
rechter schrijft 50 documenten en verzwijgt productie 51 inzake de calcificatie van de teflon.
rechter schrijft als verantwoordelijk neurochirurg Tatagiba en verzwijgt neurochirurg Prof Samii die hoofdverantwoordelijke arts was.
rechter schrijft Sophie Hankes presenteert geen feiten…..
Conclusie:
Rechter is partijdig en niet objectief. Hoger beroep is ingesteld.

Toelichting op het vonnis:
Rechter van der Burg-van Geest verzwijgt de feiten inzake medische fout bij Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL.

Op 23 juni 2010 bepaalde rechter Mw Truus van der Burg-van Geest (65+) dat het belang van neuroloog Kuks op bescherming van zijn goede naam zwaarder dient te wegen dan het publieke belang van www.jankuks.nl :signalering van misstanden in de gezondheidszorg en verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.

Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL moest binnen 24 uur na betekening van het vonnis www.jankuks.nl van het internet verwijderen, wegens gebrek aan indienen van feiten, op straffe van een dwangsom van 5000 euro, met vermeerdering van 500 euro per dag.

Deze rechter heeft besloten alle schriftelijke bewijzen inzake disfunctioneren van neuroloog Kuks te negeren en te verzwijgen. Zo vermeldt het vonnis dat Hankes geen feiten heeft aangeleverd…..
Het vonnis vermeldt wel dat Hankes 50 documenten indiende. Document nr 51 werd toegefaxt en ter zitting overhandigd en betrof een belangrijk radiologisch verslag.

Sophie Hankes,bracht bij de rechtbank 51 documenten in,hieruit blijkt dat:
-bij haar sprake is van een zeldzame aandoening, waarvoor zij foutief geopereerd is door Prof. Samii

-Kuks deze aandoening en de gevolgen van de foutieve operatie hoorde te kennen

-Kuks haar onvoldoende onderzocht heeft, geen bloeddruk en pols gemeten heeft, ondanks verzoek van de revalidatie-arts en haar onterecht zonder adequate medische begeleiding weggestuurd heeft

-dat Kuks niet voldaan heeft aan zijn wettelijke zorgplicht

-dat diverse artsen de redenen van haar invaliditeit door de operatie diagnosticeerden

-dat Kuks in zijn ingezonden brief in MC 27 mei 2010 slachtoffers van medische fouten betitelt als: indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden

-dat de top van het Europees parlement en de Raad van Europa de slechte positie van slachtoffers van medische fouten erkenden

-dat de medische sector herhaaldelijk erkende structureel vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten te geven

-dat concrete verbetermaatregelen uitblijven en Hankes geen andere keus heeft dan de website online zetten, in algemeen belang.

Toch schrijft de rechter dat Hankes geen feiten aandraagt.
Toch vermeldt het vonnis dat Hankes 50 documenten (het waren er 51) indiende.

Dit betekent dat rechter van der Burg-van Geest ziende blind en horende doof is.
Sophie heeft hoger beroep ingesteld.
Kuks blijft op de zwarte lijst van SIN-NL en op www.zwartelijstartsen.nl , conform het vonnis van de Rechtbank Groningen 25 sept. 2009 en conform het vonnis van de Rechtbank Utrecht 23 juni 2010.

 

Kort geding 2011

NIEUWS UITSPRAAK KORT GEDING 15 JUNI 2011:
Dubbele overwinning voor SIN-NL
1. drkuks.com blijft online
2. falend neuroloog Kuks moet innen van dwangsommen ivm www.jankuks.nl per direct stoppen

Uitspraak Hof Arnhem hoger beroep www.jankuks.nl volgt op 28 juni 2011

15 juni 2011:

Online aanklacht SIN-NL tegen falend neuroloog Kuks juridisch toegestaan.

Op 15 juni 2011 heeft de rechtbank Utrecht geoordeeld dat de online aanklacht tegen neuroloog Kuks uit UMC Groningen wegens het verzwijgen van een ernstige medische fout, juridisch geoorloofd is.
De website drkuks.com van de stichting SIN-NL, organisatie voor slachtoffers van medische fouten, mag online blijven. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat neuroloog Kuks ten onrechte dwangsommen vordert bij mr. Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL, inzake www.jankuks.nl en dit per direct moet stoppen.

Internet is dus beschikbaar voor slachtoffers van medische fouten om misstanden in de medische sector aan de kaak te stellen en het publiek voorlichting te geven.

De belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting van Hankes ten opzichte van de reputatie van Kuks valt in het voordeel van Hankes uit omdat Kuks te weinig heeft aangevoerd. Het is veelzeggend dat Kuks op geen enkele wijze bezwaren heeft ingebracht tegen eventuele feitelijke onjuistheden op de website. Wie zwijgt stemt toe !?

Bovendien stelt de rechter dat een persoon in de uitoefening van een (hoge) medische functie, in het algemeen ten aanzien van het openlijk uiten van kritiek, meer zal moeten dulden, dan als privépersoon. Ook heeft de rechter heeft de registratie van de domeinnaam drkuks.com door SIN-NL expliciet toegestaan, conform geldend recht.

Slachtoffers van medische fouten zijn niet meer vogelvrij.
Juridisch is het toegestaan te publiceren over het onrecht dat artsen aandoen.
Internet is een middel om de falende zelfregulatie van de medische sector ten aanzien van slachtoffers van medische fouten, openbaar te maken.

SIN-NL wacht met vertrouwen de uitspraak van het hoger beroep inzake www.jankuks.nl bij het Hof te Arnhem op 28 juni 2011, af.

16 febr. 2011 15.00 u. vond te Utrecht opnieuw een kort geding plaats
aangespannen door dr J.B.M. Kuks neuroloog UMC Groningen

tegen de stichting SIN-NL en Mr. Sophie Hankes wegens drkuks.com,
zie actueel en verbijsterend verslag, hieronder.
Voorlopig resultaat: mediation tot 16 mei 2011 met mogelijkheid van verlenging.

De president van de rechtbank te Utrecht Mr.H.AE.Uniken Venema verzweeg directe familiebanden met dr Kuks en de medische sector, in strijd met de Gedragscode en Leidraad onpartijdigheid rechters en bleef weg. Mr. Steenberghe trad op als vervanger en besloot tot mediation, af te ronden voor 16 mei 2011 of later. Lees: Kuks : mediation met een spreekstalmeester.

Uniken Venema is niet van adel, zijn overgrootvader voegde de naam van zijn overgrootmoeder bij zijn eigen naam en….de AE bestaat niet als letter in het Nederlands en staat voor de eerste letter van de voornaam van zijn voorvader Edsge Venema….

Belangrijk: Dr Kuks heeft geen bezwaar tegen tekst van drkuks.com
en erkent medische fout bij Sophie Hankes.

drkuks.com en www.jankuks.nl blijven voorlopig online.

Verslag zitting kort geding 16 februari 2011
Nichtje van rechter Uniken Venema studeert geneeskunde bij dr Kuks in Groningen…..rechter zwijgt!

Kort geding 16 februari 2011 .
Mr Uniken Venema rechter en president van de rechtbank Utrecht trekt zich vlak voor de zitting terug wegens schijn van partijdigheid.
Controleer zelf bij rechtszaken of tuchtrechtzaken altijd de activiteiten van familieleden van de rechters, oa via internet. Probeer met advocaat te komen, om meer kans te maken op faire behandeling. Controleer ook de werkzaamheden van Uw advocaat.
Uniken Venema is niet van adel, zijn overgrootvader voegde de naam van zijn overgrootmoeder bij zijn eigen naam en….de AE bestaat niet als letter in het Nederlands en staat voor de eerste letter van de voornaam van zijn voorvader Edsge Venema….

Vandaag vond te Utrecht het kort geding plaats van J.Kuks tegen Mr Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL inzake de website drkuks.com. De rechtszaak zou geleid worden door Mr H.AE. Uniken Venema, president van de rechtbank Utrecht.
Echter: na onderzoek door Sophie Hankes zelf bleek tot grote verbijstering Werna (1990) het nichtje van Mr. Uniken Venema geneeskunde te studeren aan de Universiteit Groningen en als bestuurslid van de medische studentenvereniging de Onderwijszaken te behartigen. Bingo! Zij is dus direct in contact met Kuks, die hoogleraar Onderwijs is en mede-afhankelijk van zijn goedkeuring om haar studie met succes af te ronden.
Maar dit bleek niet het enige directe familie-lid van Mr Uniken Venema in de gezondheidszorg :
vrouw, zus en schoonzus zijn allen werkzaam in de gezondheidszorg.
Monica Uniken Venema-van Uden zijn echtgenote werkt al sinds 1994 bij het UMC Utrecht als psychologe……Bingo!
Nienke Uniken Venema, (1961) zeer waarschijnlijk een zus van Herco? werkt als kwaliteitsconsulente bij revalidatiecentrum de Hoogstraat te Utrecht…..Bingo!
En…Petrien Uniken Venema zeer vermoedelijk zijn schoonzuster werkt al jaren beleidsmatig in de gezondheidszorg en wordt per 1 april 2011 directeur van de School of Public en Occupational Health. Bingo!
Wat zullen Kuks en zijn advocaat Rissik, die overigens niets van ICT recht en de vrijheid van meningsuiting lijkt te weten, blij zijn geweest met zo’n rechter.
Maar…..een korte zakelijke brief van de advocate van SIN-NL, die vanmiddag uitstekende inzet en professionele kwaliteit leverde, kort voor de zitting, met de gegevens omtrent belangenverstrengeling en een verzoek naar Uniken Venema of hij ter zitting de bezorgdheid over zijn nichtje en andere familieleden in de gezondheidszorg ter zitting wilde toelichten, deed wonderen.
Raak! Uniken Venema kwam niet eens en kon niet eens gewraakt worden.
Hij stuurde Mr H. M.M. Steenberghe, die het kort geding tot nu toe op zich correct leidde.
Heel opvallend werd hij ter zitting nauwlettend in de gaten gehouden door Mr. Frieling, ook rechter te Utrecht.
En …op uitdrukkelijk verzoek van SIN-NL wordt proces-verbaal van de zitting gemaakt.
Blijkbaar is dit niet de gewoonte bij de rechtbank Utrecht, zoals wij eerder bemerkten!!!!
In het proces-verbaal zal vermeld moeten worden dat Kuks en zijn advocaat herhaaldelijk aan de rechter erkenden dat de inhoud van de website drkuks.com geen problemen voor hen oplevert. Bovendien erkende Kuks dat slachtoffers van medische fouten vaak in de kou staan. Kuks heeft problemen met het gebruik van zijn naam in de domeinnaam, maar zijn vordering zwijgt in alle talen over de domeinnaam. Dat is ook wel te begrijpen want er is geen recht op eigen naam in het ICT recht. Hier geldt: wie het eerst komst, wie het eerst maalt.
De uitspraak is drie maanden uitgesteld.
Tot die tijd blijven drkuks.com en www.jankuks.nl gewoon online Kuks heeft ook zijn vordering tot executie van de onterechte dwangsommen opgeschort. Kuks zit klem en heeft toegestemd in mediation.
Al met al geen geringe prestatie, dankzij speurwerk van SIN-NL naar de connecties met de medische sector en relevante jurisprudentie, alsmede samenwerking met de SOLV advocate.
Juridisch gezien had Mr Uniken Venema zich op zijn verschoningsrecht moeten beroepen en deze zaak niet mogen aannemen, cq zich terug moeten trekken. Zijn gedrag is gedrag de president van een rechtbank onwaardig. Uniken Venema hoort per direct zijn functie als president en als rechter ter beschikking te stellen.
Uniken Venema is niet van adel:
in 1922 kreeg een familielid Venema*(vermoedelijke de overgrootvader)toestemming om de naam van zijn vrouw Uniken toe te voegen aan zijn eigen achternaam. Hoe ijdel kun je zijn?
Raadselachtig is het feit dat de broer van deze rechter zich op LinkedIn profileert als Aedsge Venema.

*bron
De kinderen van Aedsge Durks Feitsma en Wietske Heertjes Zijlstra (zie III-23):
IV-40 TRIJNTJE FEITSMA
* 11-08-1854 te Kollumerland (Burum) † 17-07-1944 te Oldehove
Gehuwd 15-05-1880 te Grijpskerk met:
Kornelis Venema
* 30-11-1855 te Grijpskerk (Westerhorn) † 10-04-1939 te Oldehove
Kinderen:
1 Edsge Dirk Venema * 22-01-1881 te Kollum † 01-02-1881 te Kollum.
2 Hendrik Jan Venema * 22-01-1881 te Kollum † 12-08-1893 te Oldehove.
3 Aesge Durk Venema * 06-10-1882 te Oldehove † 20-01-1964 te Oldehove, landbouwer op Groot Kornhorn .
4 Heertje Venema * 09-07-1885 te Oldehove. Gehuwd 30-1-1920 te Bellingwolde met Theodora Uniken.
Kornelis Hindriks Venema is een zoon van Hindrik Jans Venema en Martje Oeges Mellema, landbouwers in de Westerhorn. Kornelis is geboren in de Westerhorn. Op 17-06-1880 vertrekt hij naar Kollum, waar hij in 1881 pelmolenaar is op het adres Kollum 288 wijk B. In 1882 koopt hij een boerderij van 42.88.30 ha te Oldehove van N.Haack voor f 75.100,- . Op 09-05-1882 vestigt hij zich daar als landbouwer en blijft er wonen tot zijn overlijden. Het echtpaar was ned. hervormd.