Oplossingen

SIN-NL stelt zich ten doel de kwaliteit van de gezondheidszorg en de positie van slachtoffers van medische fouten te verbeteren. Het niet melden van medische fouten door artsen leidt tot onnodig veel slachtofferleed. Ook het gebrek aan toezicht op het functioneren van artsen is een structureel probleem. De medische sector erkent het eigen falen maar neemt nauwelijks initiatief om de problemen op te lossen. SIN-NL heeft concrete voorstellen gedaan ter bevordering van de openheid in de medische sector en een adequatere zorg voor slachtoffers van medische fouten. Het is immers van groot belang de schade te beperken en te herstellen.
In het Manifest van IEU-Alliance vindt u een opsomming van de mogelijke oplossingen, zoals SIN-NL die heeft geformuleerd. Hieronder worden enkele voorstellen nader uitgewerkt.
1. In aanvulling op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft SIN-NL het wetsvoorstel “Vertel en Herstel” opgesteld. Dit voorstel heeft betrekking op eerlijkheid en openheid na de medische fout, alsmede het direct regelen van adequate vervolgdiagnostiek en herstelbehandeling aan het slachtoffer van de medische fout en hun nabestaanden.
2. SIN-NL is een fel voorstander van registreren, onderzoeken en voorkomen van medische fouten en vat dit principe samen onder het thema: Registreer en Leer.
Juridisch gezien zijn artsen en ziekenhuizen op grond van de Kwaliteitswet al verplicht tot het melden bij de Inspectie Gezondheidszorg van medische fouten met ernstige gevolgen, zoals invaliditeit en overlijden, doch de facto doet slechts
2 % der artsen en 13% der verpleegkundigen dit.
SIN-NL is geen voorstander van Veilig Melden, want uit ervaring in het buitenland blijkt dit nauwelijks verbetering te geven. Bovendien is persoonlijke verantwoordelijkheid een morele verplichting.
3. Met het wetsvoorstel autorisatie patient nodig voor geldigheid dossier – eveneens een aanvulling op de WGBO – wil SIN-NL de positie van de slachtoffers en nabestaanden versterken. Artsen dienen direct na het consult de patiënt een kopie mee te geven van hun aantekeningen, stelt SIN-NL. Pas na schriftelijke autorisatie, het zetten van een handtekening, van de patiënt, is dit gedeelte van het medisch dossier rechtsgeldig.
4. SIN-NL stelt voor dat de arts aan het einde van ieder consult een schriftelijke samenvatting opstelt van zijn bevindingen en deze direct meegeeft aan de patiënt, conform zijn wettelijke plicht om juiste informatie te verstrekken. Dit voorkomt, dat patiënten zich niet meer herinneren wat de arts zei over de diagnose, onderzoeken en verdere behandeling.
5. Slachtoffers van medische fouten krijgen geen eerlijke informatie en staan er alleen voor. SIN-NL stelt daarom voor om een landelijk Meldpunt Medische Fouten op te richten. Dit meldpunt dient te functioneren als een alarmcentrale om direct adequate medische hulp te regelen. Dit is nodig omdat de Inspectie Gezondheidszorg hulp aan slachtoffers van medische fouten weigert.
6. In het Noodplan medische fouten stelt SIN-NL onder meer voor om:
a. Een Ombudsman aan te stellen ten behoeve van slachtoffers van medische fouten
b. Het weigeren van verstrekken van medische zorg kwalificeren als misdrijf volgens het Wetboek van Strafrecht, analoog aan doorrijden na ongeval.