Kort geding 2010

J.B.M.Kuks
Dr. Jan Kuks, falend neuroloog UMC Groningen

Op 9 juni 2010 vond een kort geding plaats van neuroloog Kuks tegen Sophie Hankes.
Aanleiding was de website www.jankuks.nl online gezet eind januari 2010 door SIN-NL.
De website is een openbare aanklacht tegen Dr. Kuks wegens het weigeren van eerlijke informatie en adequate diagnostiek en behandeling jegens Sophie Hankes.
Kuks kiest voor het in stand houden van de doofpot van medische fouten.
De website vermeldt heel duidelijk de feiten die leiden tot het online plaatsen:
-de foutieve experimentele operatie
-de negatieve gevolgen van de operatie waardoor Sophie Hankes invalide werd: posturele tachycardie, hoge bloeddruk, loopproblemen
-het doodzwijgen door de neurochirurgen Prof M. Samii en assistent neurochirurg M. Tatagiba
-het doodzwijgen door vrijwel alle andere artsen waar Sophie Hankes hulp vroeg
-het doodzwijgen door dr Kuks, ondanks de schriftelijke verwijzing door de revalidatiearts met de medische voorgeschiedenis en vraag om advies inzake bloeddruk en hartritme regulatie.
-het publiceren door Kuks van zijn ingezonden brief in Medisch Contact 29 mei 2009. Hierin beschrijft hij de symptomen van Sophie Hankes als psychisch en beschrijft slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer” en “besmettelijke zaken die de mensheid schaden”.
-tijdens het kort geding in Groningen sept. 2009 ontkende Kuks dat de brief over Sophie Hankes ging, maar in Medisch Contact 10 sept. 2009 publiceerde hij dat de brief wel degelijk Sophie betrof.
Daar de rechter besloot dat het niet zeker was of de brief Sophie Hankes betrof, ging Kuks vrijuit met betrekking tot smaad of belediging. Onterecht dus.
-De ingezonden brief van Kuks die zowel de groep slachtoffers van medische fouten als Sophie Hankes beledigt alsmede zijn weigering om eerlijke informatie en adequate medische begeleiding aan Sophie Hankes te geven is aanleiding voor de website www.jankuks.nl
-Kuks kan beschouwd worden als symbool van de medische sector voor het in stand houden van de doofpot van medische fouten.
Ook dit is een reden om de website www.jankuks.nl te plaatsen, als oproep aan Kuks en de medische sector tot openheid en eerlijkheid, alsmede berouw en inkeer om slachtoffers van medische fouten alsnog adequate medische hulp te geven.

Inzake het kort geding:
Sophie diende 51 documenten in ter ondersteuning van de feiten op de website.
Sophie diende een schriftelijke pleitnota en een schriftelijk laatste
woord in, met een opsomming en toelichting op de feiten en documenten.
Vonnis:
rechter schrijft 50 documenten en verzwijgt productie 51 inzake de calcificatie van de teflon.
rechter schrijft als verantwoordelijk neurochirurg Tatagiba en verzwijgt neurochirurg Prof Samii die hoofdverantwoordelijke arts was.
rechter schrijft Sophie Hankes presenteert geen feiten…..
Conclusie:
Rechter is partijdig en niet objectief. Hoger beroep is ingesteld.

Toelichting op het vonnis:
Rechter van der Burg-van Geest verzwijgt de feiten inzake medische fout bij Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL.

Op 23 juni 2010 bepaalde rechter Mw Truus van der Burg-van Geest (65+) dat het belang van neuroloog Kuks op bescherming van zijn goede naam zwaarder dient te wegen dan het publieke belang van www.jankuks.nl :signalering van misstanden in de gezondheidszorg en verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.

Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL moest binnen 24 uur na betekening van het vonnis www.jankuks.nl van het internet verwijderen, wegens gebrek aan indienen van feiten, op straffe van een dwangsom van 5000 euro, met vermeerdering van 500 euro per dag.

Deze rechter heeft besloten alle schriftelijke bewijzen inzake disfunctioneren van neuroloog Kuks te negeren en te verzwijgen. Zo vermeldt het vonnis dat Hankes geen feiten heeft aangeleverd…..
Het vonnis vermeldt wel dat Hankes 50 documenten indiende. Document nr 51 werd toegefaxt en ter zitting overhandigd en betrof een belangrijk radiologisch verslag.

Sophie Hankes,bracht bij de rechtbank 51 documenten in,hieruit blijkt dat:
-bij haar sprake is van een zeldzame aandoening, waarvoor zij foutief geopereerd is door Prof. Samii

-Kuks deze aandoening en de gevolgen van de foutieve operatie hoorde te kennen

-Kuks haar onvoldoende onderzocht heeft, geen bloeddruk en pols gemeten heeft, ondanks verzoek van de revalidatie-arts en haar onterecht zonder adequate medische begeleiding weggestuurd heeft

-dat Kuks niet voldaan heeft aan zijn wettelijke zorgplicht

-dat diverse artsen de redenen van haar invaliditeit door de operatie diagnosticeerden

-dat Kuks in zijn ingezonden brief in MC 27 mei 2010 slachtoffers van medische fouten betitelt als: indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden

-dat de top van het Europees parlement en de Raad van Europa de slechte positie van slachtoffers van medische fouten erkenden

-dat de medische sector herhaaldelijk erkende structureel vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten te geven

-dat concrete verbetermaatregelen uitblijven en Hankes geen andere keus heeft dan de website online zetten, in algemeen belang.

Toch schrijft de rechter dat Hankes geen feiten aandraagt.
Toch vermeldt het vonnis dat Hankes 50 documenten (het waren er 51) indiende.

Dit betekent dat rechter van der Burg-van Geest ziende blind en horende doof is.
Sophie heeft hoger beroep ingesteld.
Kuks blijft op de zwarte lijst van SIN-NL en op www.zwartelijstartsen.nl , conform het vonnis van de Rechtbank Groningen 25 sept. 2009 en conform het vonnis van de Rechtbank Utrecht 23 juni 2010.