Nieuws

Klik hier: Open brief aan Jan Kuks, Wilma Weenink Walter, Arthur en Pauline14 jan. 2014 ter gelegenheid van verjaardag Jan Kuks

Artikel Mr.S.R.Hankes SIN-NL in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht nr. 6 2011:
Dwaling van rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers medische fouten.

18 sept. 2012:
Integriteits-onderzoek inzake falend neuroloog Kuks, UMCG dringend noodzakelijk.
Al jaren is er sprake van wetenschappelijk wangedrag door falend neuroloog Kuks, UMCG.
SIN-NL organisatie voor slachtoffers van medische fouten roept in het algemeen belang op tot onafhankelijk onderzoek naar het schenden van de wetenschappelijke integriteit door hoogleraar Jan Kuks.
De Inspectie Gezondheidszorg, KNMG , Orde van Medisch Specialisten, het UMCG als de universiteit Groningen, faculteit geneeskunde hebben hun plicht ernstig in deze verzaakt.
Per direct dient de overheid haar verantwoordelijkheid te nemen en het onderzoek op korte termijn op onafhankelijke wijze in te stellen en af te ronden.
Feiten , documenten en toelichting zijn beschikbaar op drkuks.com en www.jankuks.nl

Falend neuroloog Kuks:

1. geeft blijk van gebrek aan kennis inzake de erfelijke aandoening druk door verwijde slagader op de hersenstam (vertebrobasilaire dolichoectasia).
Neurochirurg M. Samii heeft patiente experimenteel geopereerd Zij werd hierdoor invalide.
NB Samii heeft patiente noch vooraf geïnformeerd, noch toestemming verkregen.
2. stelde een frauduleus medisch dossier over deze patient op, in strijd met de feiten
3. weigert stelselmatig brieven en vragen van de patient te beantwoorden
4. weigert adequate zorg te verlenen ondanks medische verwijzing
5. publiceerde een leugenachtige, jegens patiente lasterlijke en beledigende ingezonden brief
6. spant rechtszaken aan jegens de door medische fouten zieke, ernstig invalide patiente
7. liegt in rechte, zie ontkenning bij kantongerecht Groningen 9 sept. 2009 en het toegeven dat de ingezonden brief wel Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL betreft., zie Medisch Contact 10 sept. 2009. Door te liegen bij de rechter ontkwam Kuks aan veroordeling tot laster.

16 september 2012 Kern van het conflict met Kuks.
Dr Kuks verzwijgt en ontkent de gevolgen van de experimentele operatie bij Sophie Hankes, waardoor zij vrijwel volledig invalide werd.
Hier kunt U de twee documenten mbt deze operatie lezen alsmede documenten waarin de negatieve gevolgen van de operatie door andere artsen beschreven worden.
Deze documenten ondersteunen de feiten op de websites www.jankuks.nl en drkuks.com.
1. Brief dd 6 december 2000 inzake de operatie van 24 nov. 2000 door Prof. Samii, ondertekend door assistent neurochirurg Dr. M. Tatagiba, zie productie 1
De brief noemde oorspronkelijk uitsluitend de routine-operatie inzake de nervus vestibularis.
Dr Tatagiba heeft handmatig de tweede operatie inzake de decompressie van de medulla oblongata (hersenstam) en de rechter arteria vertebralis, onderaan de brief geschreven.Het is duidelijk dat de neurochirurgen de decompressie van de hersenstam wilden verzwijgen.
Let wel: de tweede operatie was niet besproken en dus niet toegestaan door Sophie Hankes
2. het verslag van de operatie dd 24 november 2000, uitgevoerd door Prof. M. Samii en door assistent neurochirug dr M. Tatagiba, zie productie 2 Hierin staat de diagnose:
Nervus vestibularis irritatie met invaliderende positionele duizeligheid en medulla oblongata (hersenstam)- compressie door arteria vertebralis met bewusteloosheid.

3. Diverse verklaringen van artsen inzake de negatieve gevolgen bij Sophie Hankes van de plaatsing van de teflonwatten bij de hersenstam. De verklaringen betreffen het ontstaan van posturele tachycardie, hoge bloeddruk, loopproblemen, hoofdpijn.
Zie producties:
22: Dr. A. V.
25: Dr. J. K
26: Dr. L.W
27: Dr. L.W
28: Dr. A.L
29: Dr. V
30: Dr. M.H
31. Dr. W.M
32: Dr. M.H
33: Dr. P.V
34: Dr. M.H
37: Dr. J.R.
38: Dr. H.D.
. Verslag van radioloog inzake calcificatie van de teflonwatten bij Sophie Hankes, zie productie 51: Verslag radioloog L.J. April 2008 Inzake calcificatie teflon bij Sophie Hankes

De website drkuks.com publiceert uitsluitend feiten en documenten omtrent het falen van dr Kuks jegens Sophie Hankes

Bericht 4 sept. 2012: dr Kuks weigert vragen te beantwoorden

– Vragen Sophie Hankes aan dr Kuks
– Brief advocaat Rissik: Kuks heeft geen behoefte aan reactie , dus Kuks beantwoordt de vragen niet.
Op 25 sept. 2012 zal het Gerechtshof te Arnhem uitspraak doen over het hoger beroep inzake drkuks.com de website met feiten en documenten inzake dr Kuks falend neuroloog UMCG.
De rechtbank te Utrecht oordeelde dat de site online mocht blijven, maar Kuks ging in hoger beroep.
Dr Kuks weigert de twintig vragen, zie hierboven, te beantwoorden van Mr Sophie Hankes, die vrijwel volledig invalide werd door een ernstige medische fout door neurochirurgen.
Dr. Kuks schendt derhalve zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Overigens heeft dr Kuks onterecht 1000 euro ingevorderd bij Sophie Hankes.
De rechtbank Utrecht heeft dr Kuks bevolen invordering te beeindigen.
Het Gerechtshof te Arnhem wordt verzocht Kuks te verplichten de vragen te beantwoorden.
Het Gerechthof te Arnhem wordt verzocht Kuks te verplichten tot terugbetaling van de onterecht ingevorderde 1000 euro aan Sophie Hankes.
Het Gerechtshof te Arnhem wordt verzocht om het vonnis van de rechtbank Utrecht te bekrachtigen en publicatie van drkuks.com te handhaven.

15 mei 2012:De kelder van Kuks en 1000 euro van slachtoffer van medische fout, zie www.sin-nl.org.

2 april 2012: Tros Radar en de Nationale Ombudsman publiceren:
Zwartboek over wantoestanden Inspectie Gezondheidszorg

27 maart 2012: SIN-NL plaatst nieuwe website online: www.inspectiegezondheidsz.org
inzake falende Inspectie Gezondheidszorg en falend Inspecteur-Generaal Prof Dr G. van der Wal.

16 maart 2012 Mededeling mbt de cassatie-procedure bij de Hoge Raad inzake www.jankuks.nl:
Mr Sophie Hankes verwerpt met kracht alle krachttermen waarmee Kuks zonder enige verwijzing naar wetsartikelen en jurisprudentie haar en haar handelen als bestuurder van SIN-NL zwart maakt en wijst op de volgende relevante vonnissen:
-het vonnis van de rechtbank Groningen 25 sept 2009 waarbij aan SIN-NL werd toegestaan om de online zwarte lijst van artsen te handhaven en om Kuks op deze online zwarte lijst te handhaven,
-het vonnis van de rechtbank Utrecht 15 juni 2011 waarbij aan SIN-NL werd toegestaan om drkuks.com online te handhaven met alle feiten en documenten/ bewijsmiddelen,
-het vonnis van de rechtbank Utrecht 15 juni 2011 in reconventie waarbij vastgesteld werd dat er bij het vonnis van de Rechtbank Utrecht dd 23 juni 2010 ruimte is voor redelijke twijfel en in redelijke mate onduidelijkheid bij Hankes c.s. kan bestaan ten aanzien van de inhoud van de hoofdveroordeling en dat Kuks geboden wordt de executie van de dwangsommen te staken etc.

16 februari 2012: is er een connectie tussen falende artsen en falende rechters?
Nieuwe website SIN-NL: www.rechterunikenvenema.com met zwarte lijst rechters.

8 nov. 2011:
SIN-NL organisatie voor slachtoffers van medische fouten publiceert een nieuw feit inzake falen van neuroloog Kuks.
Neuroloog Kuks verzwijgt een erfelijke ziekte bij Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL en slachtoffer van foutieve experimentele neurochirurgie, zie: Actueel.

12 sept 2011: Advocaat van falend neuroloog Kuks,
Mr S.G.Rissik werkt bij frauderend kantoor TieboutadvocatenRissik is aanspreekpunt voor klachten over het kantoor en auditor voor verschillende kwaliteitsbewakingsprogramma’s van de Nederlandse Orde van Advocaten, zie weblog

6 sept 2011:
Artikel Mr.S.R.Hankes SIN-NL in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht nr. 6 2011:
Dwaling van rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers medische fouten.

1 sept 2011: Cassatie bij Hoge Raad
inzake www.jankuks.nl over falend neuroloog Kuks, zie Actueel

15 juni 2011 zie Actueel
Dubbele overwinning voor SIN-NL in kort geding met neuroloog Kuks: drkuks.com blijft online en Kuks mag geen dwangsom vorderen!
FILM: overwinning SIN-NL in derde kort geding tegen falend neuroloog Kuks
Het betreft een onnodig conflict tussen neuroloog Kuks en Sophie Hankes. Kuks houdt koste wat het kost vast aan het verzwijgen van de gevolgen van experimentele neurochirurgie door collega-artsen zonder informatie en toestemming van Sophie verricht. 51 producties bij de rechtbank bewijzen de foutieve operatie en het verzwijgen door Kuks.

 

J.B.M.Kuks
Mr.H.AE. Uniken Venema
J.B.M. Kuks
neuroloog UMCG
Mr.H.AE.Uniken Venema
president Rechtbank Utrecht

16 febr. 2011 15.00 u. Utrecht opnieuw kort geding
dr J.Kuks tegen Mr Sophie Hankes, SIN-NL
nu wegens drkuks.com, zie actueel en verbijsterend verslag
president van de rechtbank Utrecht Mr.H.Uniken Venema verzweeg
directe familiebanden met dr Kuks en de medische sector.
Rechter Uniken Venema schond Leidraad onpartijdigheid rechter enGedragscode Rechtspraak
drkuks.com en www.jankuks.nl blijven voorlopig online!
Dr Kuks heeft geen bezwaar tegen tekst van drkuks.com
en erkent medische fout bij Sophie Hankes

Mr Sophie Hankes