Home

Kuks-200x300

Dr.J.B.M.Kuks

Publicatie van deze website vindt plaats in het algemeen belang en dient ter verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten in structurele zin, zowel voor, tijdens, als na medische fouten, om daadwerkelijke patiëntveiligheid te bereiken.

Deze website publiceert uitsluitend feiten en documenten omtrent het schenden van zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht door dr. Jan Kuks, neuroloog UMC Groningen.
Zijn weigering om de gevolgen van ernstige medische fouten door collega-artsen (neurochirurgen M. Samii en M. Tatagiba) te registreren in het medisch dossier, dient als voorbeeld voor het  verzwijgen en wangedrag van vrijwel alle artsen na medische fouten van henzelf of van hun collega’s.

Twee prominente “spelers” in de doofpotaffaire van de  second opinion bij falend dr Kuks traden af:
1.3.2016: Prof. dr. R-J van der Gaag, psychiater, trad af als voorzitter van de artsenorganisatie KNMG.
1.3.2016: Mr H. Uniken Venema, rechter, trad af als president van de rechtbank Midden-Nederland.

UPDATE 9 febr. 2017:
Falend neuroloog Kuks UMCG weigert sinds 2005 vragen te beantwoorden.

UPDATE 14 mei 2016 :  artikel  Medische doofpot schering en inslag

Bekijk  de film:
De leugens van dr Kuks, corrupte rechters: het bewijs


Meestal verzwijgen artsen medische fouten en de gevolgen van medische fouten, veelal uit onterechte angst voor juridische procedures. Dit betekent dat zij slachtoffers en nabestaanden nauwelijks of niet informeren, noch mondeling, noch schriftelijk. Ook registreren artsen hun medische fouten en de gevolgen van medische fouten van collega’s niet of nauwelijks in medische dossiers. Bovendien weigeren zij aan slachtoffers adequate vervolgdiagnostiek en weigeren zij zelfs adequate herstelbehandeling: geen diagnose, geen behandeling.

Dit alles is in strijd met de ethische, professionele en wettelijke zorgplicht van artsen, alsmede hun ethische, professionele en wettelijke plicht tot verstrekken van eerlijke correcte informatie en plicht tot eerlijke en correcte registratie in het medisch dossier, zie de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: WGBO en Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg: WKKGZ.

Er is sprake van een noodsituatie van slachtoffers van medische fouten. Dit is op 23 april 2008 erkend door organisaties van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen en in 2009 door Prof. J van Dijk in ìjn onderzoek Leemten in de slachtofferhulpverlening erkend. Desondanks bleek de medische sector zij ondanks vele redelijke verzoeken van SIN-NL niet bereid om haar misdragingen ten aanzien van slachtoffers van medische fouten te verbeteren. Daarom is het noodzakelijk gebleken om informatie over medische misstanden zoals de doofpot van medische fouten en de collectieve zwijgafspraak van artsen over medische fouten te publiceren. Zowel via individuele websites op naam van falende artsen als via algemene websites zie links.

SIN-NL roept artsen op om hun verantwoordelijkheid voor slachtoffers van medische fouten te nemen en roept hen op tot:

  • Eerlijkheid, openheid en herstelbehandeling conform hun zorgplicht volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomt (WGBO).
  • Registratie, onderzoek en preventie van medische fouten conform hun plicht volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Het is belangrijk en noodzakelijk is dat de politieke partijen zo snel mogelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Zij dienen de overheid er toe aan te zetten om het toezicht op de falende medische sector te verbeteren en aldus een betere kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te realiseren.

Kuks heeft via meerdere juridische procedures geprobeerd om de websites drkuks.com en jankuks.nl te laten verbieden door de rechter. Tot ontsteltenis van SIN-NL bleken rechters, waaronder H. Uniken Venema, de Hoge Raad en zelfs het Europese Hof voor Rechten van de Mens, alle door SIN-NL gepresenteerde feiten en documenten te negeren. In het kader van het grote belang van vrijheid van meningsuiting kiest SIN-NL voor publicatie van de verzamelde bewijsstukken. SIN-NL handhaaft online publicaties en websites over dr. Kuks.

Op 12 juni 2015 heeft SIN-NL tijdens de Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging een oproep gedaan tot herziening van rechterlijke dwalingen inzake medisch-juridische vonnissen en arresten, te beginnen met de zaak Kuks.