Medische misdrijven

J.B.M.Kuks

Dr. Jan Kuks,falend neuroloog UMC Groningen

Alle artsen en zorgverleners hebben een zorgplicht op basis van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Hiertoe behoort het verschaffen van adequate diagnostiek en behandeling, alsmede het verschaffen van volledige, eerlijke en correcte informatie.

Het weigeren van eerlijke informatie en/of herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten kan tot misdrijven leiden. Hiertoe is het noodzakelijk om schade, opzet, verwijtbare schuld of grove nalatigheid alsmede een direct verband tussen de schade en de oorzaak te bewijzen, volgens het Wetboek van Strafrecht.

Zodra er sprake is van een misdrijf door een zorgverlener, kan vastgesteld worden dat er tevens sprake is van zgn white collar crime oftewel witte boorden criminaliteit. Al in 1949 omschreef Prof. Edwin Sutherland dit als volgt:

het begaan van misdrijven gedurende de uitoefening van hun beroep door zeer gerespecteerde personen met een hoge sociale status.

De Rechtbank te Groningen oordeelde op 25 september 2009 dat SIN-NL neuroloog Kuks op de zwarte lijst mag handhaven wegens schending van zijn zorgplicht op basis van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Dr Kuks heeft geen hoger beroep aangetekend dus de uitspraak is definitief.

Misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht:

let wel: dit betreft met name de bewuste keuzes van artsen nĂ  de medische fout. Prof. B. Smalhout zegt: na de medische fout wordt iedere arts een crimineel. Neuroloog Kuks heeft met opzet ervoor gekozen om geen eerlijke informatie, geen diagnostiek en geen adequate behandeling te verstrekken.
De strafrechter kan hierop art 300 lid 4 Wetboek van Strafrecht van toepassing verklaren: met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid. Immers: de revalidatiearts had de ernst van de medische situatie beschreven, alsmede de neurochirurgische ingrepen waardoor hartritme en bloeddruk verstoord waren, zodat Kuks op de hoogte was van de ernst van de situatie.

-art 300 lid 4 Wetboek van Strafrecht:
met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

-art 225 Wetboek van Strafrecht:
Fraude, door onjuiste of onvolledige informatie in medische of verpleegkundige dossiers

-art 225 Wetboek van Strafrecht:

-Fraude door het indienen van onjuiste declaraties

-artikelen 300-303 Wetboek van Strafrecht:

Artikel 300

1.Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3.Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
4.Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
5.Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

-art 308 Wetboek van Strafrecht:
Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel

– art. 255 Wetboek van Strafrecht

Het achterlaten van een hulpbehoevende in nood tot wiens verzorging men door overeenkomst of wet verplicht is
Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.

art 257 lid 1 Wetboek van Strafrecht:
indien een der in de art. 255 en 256 omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

art 257 lid 2 Wetboek van Strafrecht:
in dien een van deze feiten de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

-art 287 Wetboek van Strafrecht:
het opzettelijk doden zonder voorbedachten rade

-art 307 Wetboek van Strafrecht
dood door schuld : als iemand om het leven komt door verwijtbaar gedrag of nalatigheid waarbij geen opzet in het spel is

-art. 289 Wetboek van Strafrecht:
moord : het opzettelijke doden en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven

Het Openbaar Ministerie (O.M.) hoort medische nalatigheid die valt onder misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht te onderzoeken en te vervolgen. Tot nu toe vervolgt het Openbaar Ministerie niet meer dan circa 25 zaken per jaar en is het Openbaar Ministerie te weinig actief in deze.
Het O.M. verwijt de politie te weinig adequaat op aangiftes te reageren, terwijl het O.M. eigen verantwoordelijkheid draagt. SIN-NL heeft schriftelijke bewijzen dat Officieren van Justitie op grond van onjuiste juridische argumenten afzien van vervolging.

Het O.M. verwijt de politie te weinig adequaat op aangiftes te reageren, terwijl het O.M. eigen verantwoordelijkheid draagt.
Zie de website van het O.M.

Alternatieve tekst


materiaal ingebracht via experimentele neurochirurgie zonder informatie aan en zonder toestemming van patient, die hierdoor volledig invalide werd.