jankuks.nl

Oorspronkelijk stond www.jankuks.nl online als zelfstandige website. De eerste versie is door de rechter in strijd met de vrijheid van meningsuiting weggecensureerd. Als protest tegen deze onrechtmatige censuur heeft SIN-NL de vervolgversie van www.jankuks.nl in het zwart online geplaatst. Thans is www.jankuks.nl opgenomen als hoofdstuk van drkuks.com.

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL organisatie ter verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.
Dr Kuks, UMCG verzwijgt ernstige medische fouten van collega-artsen.

Dr Kuks schendt zijn wettelijke zorgplicht.
Integriteitsonderzoek inzake falend neuroloog Kuks, UMCG noodzakelijk
Feiten en documenten mbt falend neuroloog Kuks: drkuks.com.
Artikel Mr. Sophie Hankes SIN-NL in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht nr. 6 2011.

Ter herinnering:
De gedragscode intramuraal praktiserend medisch specialist geldt voor iedere arts in een ziekenhuis
18 sept. 2012: Integriteitsonderzoek falend neuroloog Kuks, UMCG dringend noodzakelijk.
Al jaren is er sprake van wetenschappelijk wangedrag door falend neuroloog Kuks, UMCG.
SIN-NL organisatie voor slachtoffers van medische fouten roept in het algemeen belang op tot onafhankelijk onderzoek naar het schenden van de wetenschappelijke integriteit door hoogleraar Jan Kuks.
De Inspectie Gezondheidszorg, KNMG , Orde van Medisch Specialisten, het UMCG en de universiteit Groningen, faculteit geneeskunde hebben hun plicht ernstig in deze verzaakt.

Per direct dient de overheid haar verantwoordelijkheid te nemen en het onderzoek op korte termijn op onafhankelijke wijze in te stellen en af te ronden.
Feiten , documenten en toelichting zijn beschikbaar op drkuks.com en www.kuks.nl.
Immers, falend neuroloog Kuks:
1. geeft blijk van gebrek aan kennis inzake de erfelijke aandoening druk door verdikte slagader op de hersenstam (vertebrobasilaire dolichoectasia).
Neurochirurg M. Samii heeft patiente experimenteel geopereerd. Zij werd hierdoor invalide.
NB Samii heeft patiente noch vooraf geinformeerd, noch toestemming gevraagd.
2. stelde een frauduleus medisch dossier over deze patient op, in strijd met de feiten.
3. weigert stelselmatig brieven en vragen van de patient te beantwoorden.
4. weigert adequate zorg te verlenen ondanks medische verwijzing.
5. publiceerde een leugenachtige, jegens patiente lasterlijke en beledigende ingezonden brief.
6. spant rechtszaken aan jegens de door medische fouten zieke, ernstig invalide patiente.
7. liegt in rechte, zie ontkenning bij kantongerecht Groningen 9 sept. 2009 en het wel toegeven dat de ingezonden brief Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL betreft, Medisch Contact 10 sept. 2009. Door te liegen bij de rechter ontkwam Kuks aan veroordeling tot laster.

4 sept. 2012: dr Kuks weigert vragen van patiente te beantwoorden
– Vragen Sophie Hankes aan dr Kuks

Op 25 sept. 2012 zal het Gerechtshof te Arnhem uitspraak doen over het hoger beroep inzakedrkuks.com de website met feiten en documenten inzake dr Kuks falend neuroloog UMCG.
De rechtbank te Utrecht oordeelde dat de site online mocht blijven, maar Kuks ging in hoger beroep.
Dr Kuks weigert de twintig vragen, zie hierboven, te beantwoorden van Mr Sophie Hankes, die vrijwel volledig invalide werd door een ernstige medische fout door neurochirurgen. Dr. Kuks schendt derhalve zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Overigens heeft dr Kuks onterecht 1000 euro ingevorderd bij Sophie Hankes. De rechtbank Utrecht heeft dr Kuks bevolen invordering te beeindigen.
Het Gerechtshof te Arnhem wordt verzocht Kuks te verplichten de vragen van zijn patiente te beantwoorden.
Het Gerechthof te Arnhem wordt verzocht Kuks te verplichten tot terugbetaling van de onterecht ingevorderde 1000 euro aan Sophie Hankes.
Het Gerechtshof te Arnhem wordt verzocht om het vonnis van de rechtbank Utrecht te bekrachtigen en publicatie van drkuks.com te handhaven.
Tot grote verbijstering heeft het Hof te Arnhem alle ingediende feiten, documenten, jurisprudentie, en juridische argumenten volledig genegeerd, met als gevolg: een volstrekt corrupt censuur arrest, dat publicatie van drkuks.com en jankuks.nl verbiedt. Nader commentaar volgt.

15 mei 2012:De kelder van Kuks en 1000 euro van slachtoffer van medische fout, zie www.sin-nl.org
2 april 2012: Tros Radar en de Nationale Ombudsman publiceren: Zwartboek over wantoestanden Inspectie Gezondheidszorg
27 maart 2012: SIN-NL plaatst: www.inspectiegezondheidsz.org inzake falende Inspectie Gezondheidszorg en falend Inspecteur-Generaal Prof Dr G. van der Wal.

Mededeling 16 maart 2012 mbt de cassatie-procedure bij de Hoge Raad:
Mr Sophie Hankes verwerpt met kracht alle krachttermen waarmee Kuks zonder enige verwijzing naar wetsartikelen en jurisprudentie haar en haar handelen als bestuurder van SIN-NL zwart maakt en wijst op de volgende relevante vonnissen:
-het vonnis van de rechtbank Groningen 25 sept 2009 waarbij aan SIN-NL werd toegestaan om de online zwarte lijst van artsen te handhaven en om Kuks op deze online zwarte lijst te handhaven
-het vonnis van de rechtbank Utrecht 15 juni 2011 waarbij aan SIN-NL werd toegestaan om drkuks.com online te handhaven met alle feiten en documenten/ bewijsmiddelen, ingediend bij het Hof te Arnhem,
-het vonnis van de rechtbank Utrecht 15 juni 2011 in reconventie waarbij vastgesteld werd dat er bij het vonnis van de Rechtbank Utrecht dd 23 juni 2010 ruimte is voor redelijke twijfel en in redelijke mate onduidelijkheid bij Hankes c.s. kan bestaan ten aanzien van de inhoud van de hoofdveroordeling en dat Kuks geboden wordt de executie van de dwangsommen te staken etc.
16 februari 2012: is er een connectie tussen falende artsen en falende rechters?
Nieuwe website SIN-NL: www.rechterunikenvenema.com met zwarte lijst rechters.
Deze website is jan. 2017 opgenomen in een nieuwe website www.zwartelijstrechters.org

N I E U W S 8 nov. 2011:
SIN-NL organisatie voor slachtoffers van medische fouten publiceert een nieuw feit inzake falen van neuroloog Kuks.
Neuroloog Kuks verzwijgt een erfelijke ziekte bij Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL en slachtoffer van foutieve experimentele neurochirurgie, zie:
Actueel en onderstaande korte documentaire:
Medische fout en zwijgafspraak der artsen: de medische tijdbom in het hoofd van Sophie Hankes

NIEUWS 1 sept 2011: Cassatie bij Hoge Raad
inzake www.kuks.nl over falend neuroloog Kuks, zie Actueel

NIEUWS 15 juni 2011, zie Actueel en film
Rechter: website over falend neuroloog Kuks mag online blijven
Dubbele overwinning voor SIN-NL in kort geding met neuroloog Kuks:
drkuks.com is rechtmatig en
Kuks mag geen dwangsom vorderen!
Kuks verzwijgt medische fout bij Mr Sophie Hankes voorzitter SIN-NL

Stand van zaken 5 juli 2011:
op 5 juli 2011 gaf het Gerechtshof Arnhem toestemming aan SIN-NL voor de domeinnaam www.kuks.nl en plaatsing van de tweede versie van de tekstinhoud.
op 5 juli 2011 verbood het Gerechtshof Arnhem aan Sophie Hankes (ipv SIN-NL) plaatsing van online aanklacht op www.kuks.nl tegen neuroloog Kuks wegens fraude, mishandeling, achterlaten van een persoon in nood, doodslag, moord op termijn.
op 15 juni 2011 gaf de rechtbank Utrecht aan SIN-NL toestemming voor de domeinnaam drkuks.com en de teksten met oa de feiten mbt het schenden van de zorgplicht door neuroloog Kuks en de 51 documenten.
op 15 juni 2011 gaf de rechtbank Utrecht aan SIN-NL toestemming voor de domeinnaam www.kuks.nl en plaatsing van de tweede versie van de tekstinhoud.
op 15 juni 2011 verbood de rechtbank Utrecht aan neuroloog Kuks om dwangsommen te innen van Mr Sophie Hankes voorzitter SIN-NL.
op 23 juni 2010 verbood de rechtbank Utrecht aan Sophie Hankes (ipv SIN-NL) plaatsing van online aanklacht op www.kuks.nl tegen neuroloog Kuks wegens fraude, mishandeling, achterlaten van een persoon in nood, doodslag, moord op termijn
op 25 sept. 2009 gaf de rechtbank Groningen toestemming aan SIN-NL voor de zwarte lijst en voor plaatsing van neuroloog Kuks op de zwarte lijst.

5 juli 2011 uitspraak Hof Arnhem inzake hoger beroep www.jankuks.nl : censuur, negeren van feiten en documenten zie Actueel 
Dit ondeugdelijke arrest brengt de Nederlandse rechtsstaat in diskrediet.
SIN-NL zal zich desnoods wenden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

15 juni 2011:
Rechtbank Utrecht: website drkuks.com over falend neuroloog Kuks mag online blijven.

Op 15 juni 2011 heeft de rechtbank Utrecht geoordeeld dat de online aanklacht tegen neuroloog Kuks uit UMC Groningen wegens het verzwijgen van een ernstige medische fout, juridisch geoorloofd is.
De website drkuks.com van de stichting SIN-NL, organisatie voor slachtoffers van medische fouten, mag online blijven. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat neuroloog Kuks ten onrechte dwangsommen vordert bij mr. Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL, inzake www.jankuks.nl en dit per direct moet stoppen.

Internet is dus beschikbaar voor slachtoffers van medische fouten om misstanden in de medische sector aan de kaak te stellen en het publiek voorlichting te geven.

De belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting van Hankes ten opzichte van de reputatie van Kuks valt in het voordeel van Hankes uit omdat Kuks te weinig heeft aangevoerd. Het is veelzeggend dat Kuks op geen enkele wijze bezwaren heeft ingebracht tegen eventuele feitelijke onjuistheden op de website.
Wie zwijgt stemt toe!

Bovendien stelt de rechter dat een persoon in de uitoefening van een (hoge) medische functie, in het algemeen ten aanzien van het openlijk uiten van kritiek, meer zal moeten dulden, dan als privepersoon. Ook heeft de rechter heeft de registratie van de domeinnaam www.drkuks.org door SIN-NL expliciet toegestaan, conform geldend recht.

Slachtoffers van medische fouten zijn niet meer vogelvrij.
Juridisch is het toegestaan te publiceren over het onrecht dat artsen aandoen.
Internet is een middel om de falende zelfregulatie van de medische sector ten aanzien van slachtoffers van medische fouten, openbaar te maken.

Mr.H.AE. Uniken Venema
Mr.H.AE.Uniken Venema
president Rechtbank Utrecht

16 febr. 2011 Utrecht kort geding dr J.Kuks tegen Mr Sophie Hankes, SIN-NL
nu wegens drkuks.com, zie actueel en verbijsterend verslag
president van de rechtbank Utrecht Mr.H.Uniken Venema verzweeg
directe familiebanden met dr Kuks en de medische sector.
drkuks.com en www.jankuks.nl blijven voorlopig online!Dr Kuks heeft geen bezwaar tegen tekst van drkuks.com en erkent medische fout bij Sophie Hankes

7 april 2011: Medische incest: falende neuroloog Kuks spreker over Sophie Hankes.

Falend neuroloog Kuks wellicht geschikt als spreekstalmeester?

Op 25 sept. 2009 bepaalde de rechtbank te Groningen dat SIN-NL neuroloog Kuks op de zwarte lijst mag handhaven. Dr. Kuks ging niet in hoger beroep: vonnis 25 sept. 2009.
De Hoge Raad formuleerde 15 mei 2009 de definitie van kwakzalverij, arrest

Wilt U neuroloog Kuks als behandelend arts? 
Hier wordt middels feiten en documenten aangetoond:
Neuroloog Kuks schendt zijn zorgplicht jegens een ernstig zieke patiente

Neuroloog Jan Kuks UMCG
beschrijft slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer”en “besmettelijke zaken, die de mensheid schaden”, Medisch Contact 27 mei 2009.
Voor informatie over de stand van zaken mbt www.jankuks.nl:
www.sin-nl.org en
www.zwartelijstartsen.nl: 

De stichting SIN-NL beheert de volgende websites:
www.sin-nl.org
www.magiknueven.nl
www.zwartelijstartsen.nl
www.inspectiegezondheidsz.org
www.ieu-alliance.eu
www.profsamii.de
www.tatagiba.de
www.jankuks.nl
www.drlhofstra.com
www.rechterunikenvenema.com
www.medischedossiers.com